Det Tillidsskabende Tiltag
1. Hvad betyder Det Tillidsskabende Tiltag fra SEAT?
Med Det Tillidsskabende Tiltag tilkendegiver SEAT over for sine kunder, at eventuelle reklamationer, der er en følge af det tekniske tiltag på biler med EA189-dieselmotor, og som vedrører nærmere afgrænsede dele af motoren og udstødningsrensningssystemet, vil blive behandlet. Det Tillidsskabende Tiltag gælder i en periode på 24 måneder at regne fra udførelsen af det tekniske tiltag, dog alene for biler, der på det tidspunkt hvor Det Tillidsskabende Tiltag tages i brug, har kørt under 250.000 km (alt efter hvilket kriterium der kommer først).

SEAT har hele tiden tilkendegivet, at implementeringen af det tekniske tiltag ikke er forbundet medforringelse af brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse, drejningsmoment, lydudvikling eller motorens og motorkomponenternes levetid. Alle typegodkendelsesrelevante bilværdier vil forblive uændrede. De regulerende myndigheder har udtrykkeligt bekræftet, at de lovmæssige krav er opfyldt. Denne bekræftelse fra myndighederne side gælder også for kravene til emissionskontrolsystemets levetid. Det Tillidsskabende Tiltag ændrer ikke ved dette.

Med Det Tillidsskabende Tiltag sender SEAT tværtimod endnu et klart signal om, at opdateringen ikke har nogen negativ indvirkning på bilens levetid. Formålet med dette tiltag er at styrke alle kunders tillid til pålideligheden af det tekniske tiltag og til at opmuntre alle kunder til at få udført det tekniske tiltag på deres biler.

Kunder kan få nærmere information om forudsætningerne for og omfanget af Det Tillidsskabende Tiltag hos alle SEAT servicepartnere.

2. Hvem gælder det tillidsskabende tiltag for?
Det Tillidsskabende Tiltag gælder for alle SEAT kunder, hvis biler er udstyret med en EA189-dieselmotor, og har fået opdateret deres bil som led i serviceaktion 23S1 i forbindelse med dieselproblematikken – dog begrænset til biler, der på det tidspunkt hvor Det Tidlidsskabende Tiltag tages i brug, har kørt under 250.000 km. Det er derudover et krav, at kunden kan fremvise dokumentation for, at al producentforeskrevet service- og vedligeholdelsesarbejde er overholdt (det vil sige biler med fuld service-historik)
Det Tillidsskabende Tiltag omfatter også alle biler, der på et tidligere tidspunkt har fået udført det tekniske tiltag. Det tillidsskabende Tiltag vil i det tilfælde løbe fra dagen for udførelsen af det tekniske tiltag og 24 måneder frem (forudsat at øvrige forudsætninger er opfyldt). Det Tillidsskabende Tiltag følger den pågældende bils stelnummer. Såfremt bilen bliver solgt inden for føromtalte periode på 24 måneder, vil ny ejer således være omfattet af Det Tillidsskabende Tiltag.

3. Hvilke dele bliver dækket af Det Tillidsskabende Tiltag?
Det Tillidsskabende Tiltag omfatter i alt 11 komponenter i udstødningstilbageføringssystemet, brændstofindsprøjtningssystemet og udstødningsefterbehandlingssystemet: lambdasonde, temperaturføler, omskifterventil til udstødningstilbageføring, udstødningstilbageføringsventil, føler for differencetryk, indsprøjtningsdyse, højtrykspumpe, (brændstof) fordelerliste, trykreguleringsventil, tryksensor, indsprøjtningsrør/-slange.
Det Tillidsskabende Tiltag ændrer ikke SEATs erklæring om, at der med de tekniske tiltag ikke opstår negativ påvirkning af motorens og motorkomponenternes levetid. De regulerende myndigheder har bekræftet, at det tekniske tiltag opfylder alle lovmæssige krav, og at implementeringen ikke medfører nogen forringelse af brændstofforbrug, CO2-emissioner, motorydelse, drejningsmoment eller lydudvikling.

4. Hvad er forudsætningerne for Det Tillidsskabende Tiltag?
I tillæg til de ovenfor anførte forudsætninger:

Det Tillidsskabende Tiltag:
(1) kan kun bruges hos, vurderes af og udføres af en autoriseret SEAT servicepartner,
(2) gælder udelukkende for defekter i materiale anvendt og arbejde udført på følgende bilkomponenter: lambdasonde, temperaturføler, omskifterventil til udstødningstilbageføring, ventil til udstødningstilbageføring, differencetryksensor, indsprøjtningsdyse, højtrykspumpe, brændstof- fordelerliste, trykreguleringsventil, tryksensor, indsprøjtningsrør -/slange,
(3) omfatter ikke, at der bliver stillet erstatningsbiler til rådighed, erstatning for opståede skader eller erstatning for øvrigt tab.
(4) forudsætter, at
- den berørte EA189-bil har deltaget i serviceaktion 23S1,
- bilen er blevet vedligeholdt korrekt i henhold til SEAT servicehæfter, serviceopdateringer og tilbagekaldelser,
(5) og såfremt ingen af følgende situationer gør sig gældende:
- Tilfælde af naturlig slitage – det vil sige en forringelse af bilen og dennes dele som følge af slid
- Ejeren eller en uautoriseret servicepartner og/eller forhandler har ikke repareret, vedligeholdt eller plejet bilen korrekt (fx ved at anvende dele, som producenten ikke har godkendt)
- Bestemmelserne om bilens drift, behandling og vedligeholdelse, fx i instruktionsbogen, er ikke blevet fulgt
- Bilen er blevet beskadiget af tredjemand eller af ekstreme påvirkninger som fx ulykker, uvejr/hagl, højvande etc., der har fremkaldt årsagen til reklamationen
- Alle reklamationer, der vedrører partikelfiltret, kan føres tilbage til partikelfiltrets askebelastning
- Der er blevet monteret dele i bilen, som producenten ikke har godkendt, eller bilen er blevet ændret på uautoriseret vis – fx i form af (chip-)tuning
- Bilen er blevet anvendt til brug, som ikke er tiltænkt – fx til motorsportskonkurrencer eller har kørt med overlæs
- Bilens ejer har ikke gjort reklamationen gældende inden for et passende tidsrum
- Bilens ejer har ikke givet SEAT mulighed for at afklare årsagen til reklamationen inden for et passende tidsrum

5. Gælder Det Tillidsskabende Tiltag også, hvis min bil allerede har fået udført det tekniske tiltag?
Ja. Det Tillidsskabende Tiltag gælder også med tilbagevirkende kraft for alle biler, der allerede på et tidligere tidspunkt har fået udført det tekniske tiltag, og gælder fra dagen for udførelsen af det tekniske tiltag (såfremt alle øvrige forudsætninger for Det Tillidsskabende Tiltag er opfyldt).

Hvis du har haft omkostninger til ydelser, der hænger sammen med deltagelsen i det tekniske tiltag, vil SEAT efterprøve, om forudsætningerne for Det Tillidsskabende Tiltag er til stede hos dig, og om SEAT dækker disse omkostninger.